उच्च व्यवस्थापन

नाव श्री राजेंद्र वासुदेवराव बकाल
पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी
संपर्क 0721-2553475, ८१७७९४२६५६
पत्ता दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम
नाव श्री. एस. पी. जवंजाळ
पद मुख्याधिकारी (निधी व लेखा)
संपर्क ०७२१-२५५२०९९ ,९४२१७३९७७८
पत्ता दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम
नाव श्री. बी. एस. खांडे
पद मुख्याधिकारी (कर्ज)
संपर्क 0721-2336678, 9403054664
पत्ता दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम
नाव श्री. एस. डब्लु. ठाकरे
पद मुख्याधिकारी (तपा. व ऑडीट)
संपर्क 0721-2663378, 9011614600
पत्ता दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम
नाव मा. श्री. बी. बी. केकान
पद मुख्याधिकारी (प्रशा. व मा.सं)
संपर्क ०७२१-२५५२१८८,9420128955
पत्ता दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम
नाव मा. श्री. वि. एम. झोरे
पद संगणक अधिकारी
संपर्क 07212-551209,8208746341
पत्ता दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम