बँकेच्या योजना

विविध कर्ज योजना

  1. शुभमंगल योजना

  2. गृहकर्ज योजना

  3. सोनेतारण कर्ज

  4. वेअर हाऊस पावती तारण कर्ज

  5. गोडावून

  6. स्व्यंसहाय्य्त बचत गटांना (SHG) कर्ज पुरवठा

  7. संयुक्त देयता समुह (JLG)कर्ज पुरवठा