बँकेची आर्थिक स्थिती

Comparative Financial Position of the Bank

अ. क्र. विवरण मार्च २०२२ ची आर्थिक स्थिती मार्च २०२३ ची आर्थिक स्थिती
1 शाखा संस्था
(विस्तारीत कक्ष/मुख्यालयासह)
९४ ९४
2 कर्मचारी संख्या (कायम+कंत्राटी) ४८६ ४७३ + ७३
3 भागभांडवल ८४४०.४५ ९२८६.०८
4 मुक्त्त निधी ६३९२.१३ ६८३०.१८
5 ठेवी १८९४२९.९६ १८९६६९.२४
6 घितलेले कर्ज १००००.७५ १०००६.५४
7 गुंतवणुक १३८६४४.०४ १३७९५१.७३
8 कर्जबाकी ९११३९.२९ ९६१९८.५५
9 ग्रॉस एन.पी.ए ची रक्कम ४५४६९.२९ ४०३१०.५९
10 ग्रॉस एन.पी.ए चे प्रमाण ४९.८९% ४१.९०%
11 व्यवस्थापन खर्चाचे प्रमाण १.२३% १.२७%
12 वार्षिक नफा + / तोटा (-) (+)४८८.६८ (+)४९१.०४
13 Networth (+)१६३५३.४१ (+)१८७१४.६२
14 Net Interest Margin % २.१०% ३.१०%
15 सी. डी. रेशो ४८.११% ५०.७२%
16 I.D. Ratio% ७३.१९% ६२.५२%
17 सी.आर.ए.आर २१.०९% २४.५९%
18 प्रतिशाखा व्यवहार २९८४.७७ ३५४४.१६
19 प्रति कर्मचारी व्यवहार ५७७.३० ६०४.३७
20 लेखा परीक्षण वर्ग (२०२०-२१)
21 लेखा परीक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या परीक्षकाचे नाव (२०२१-२२) KPSP & Company, Nagpur KPSP & Company, Nagpur