संपर्कदि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, अमरावती
मुख्य कार्यालय, इर्विन चौक, कॅम्प रोड, अमरावती

(०७२१):२६६३३७८,२६६३३७९,२६६३३०५

०७२१-२६६१८९७

amtdccbho@rediffmail.com