बचत ठेवी व मुदती ठेवीवरील व्याजदर

अ.क्र. ठेवीचा प्रकार द.सा.द.शे. व्याजदर
१. चालु ठेवीवर -
२. बचत ठेवीवर 2.50%
३. मुदती ठेवीवर दि ०१.०७.२०२१ पासुन
अ. 7 दिवस ते १४ दिवस ३.५०%
ब. 15 दिवस ते 45 दिवसस ४.००%
क. ४६ दिवस ते १८० दिवस ४.५०%
ड. १८१ दिवस ते २७० दिवसणे ५.००%
इ. २७१ दिवस ते २४ महिणेिणे ५.५०%
फ. २४ महिणे १ दिवस ते ३६ महिणे पर्यंत ५.७५%
ग. ३६ महिणे १ दिवस व त्यावरील कालावधी करीता ६.००%