शेतकऱ्यांकरीता सुविधा


 • पिक कर्ज (किसानक्रेडीटकार्ड) (१.०० लाख पर्यंत बिनव्याजी)

 • ओव्हर ड्राफ्ट (पगारदार कर्मचा-यांकरीता)

 • शुभमंगल योजना

 • गृहकर्ज योजना

 • दुग्ध व्यवसाय

 • सोनेतारण कर्ज

 • वेअर हाऊस पावती तारण कर्ज

 • गोडावून

 • वैयक्तिक कर्ज योजना

 • ट्रकटर/ट्राली

 • टयुब्वेल/बोअरवेल

 • स्व्यंसहाय्य्त बचत गटांना (SHG)कर्ज पुरवठा

 • संयुक्त देयता समुह (JLG)कर्ज पुरवठा

 • कर्मचारी पत संस्थांना कर्ज पुरवठा