जेष्ट नागरीक व बँकेचे आजी माजी कर्मचा-यांकरीता विशेष दर.


  • जेष्ट नागरीकांना ०.५० टक्के ज्यादा व्याजदर देण्यांत येते

  • बँकेचे आजी माजी कर्मचा-यांना मुदती ठेवीवर १% ज्यादा व्याजदर देण्यांत येते.