बँकेच्या विविध सेवा व सुविधा


 • ठेवीच्या आकर्षक विविधा योजना

 • कोअर बँकेव्दारे कोणत्याही शाखेतुन बँकिंग व्यवहाराची सुविधा (ABB)

 • बँकेच्या ९३ शाखा ऑनलाईन आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी सुविधा

 • ग्रामीण भागात शाखेचे जाळे.

 • शाळा पे बिलाचे एकाच दिवशी सर्व शिक्षकांना वेळेवर पेमेंट.

 • अत्याधुनिक क्लेअरिन्ग सुविधा (CTS).

 • अल्पदरात लॉकर सुविधा.

 • विविध शहराकरीता ड्राफ्ट सुविधा

 • PAN कार्ड काढून देण्याची सुविधा

 • जेष्ठ नागरीकांना ठेवीवर प्रचलित व्याजदर व्यतिरिक्त ज्यादा दर.

 • बँकेच्या आजी माजी कर्मचा-यांना मुदती ठेवीवर जादा व्याजदर

 • थेट अनुदान सुविधा (DBT/DBTL)

 • ATM सुविधा (रुपे कार्डच्या माध्यामातून कुठेही व कोणत्याही बँकेतून रक्कम काढता येवू शकते).

 • नो फ्रील अकौंट योजना

 • विधूत बिल भरण्याची सर्व शाखांमध्ये सुविधा

 • FLC अर्थिक साक्षरता केंद्र (जिल्ह्यातील ५ तालुक्यातील सेंटरचे माधमातून शेतकऱ्यांना विविध योजनांची माहिती उपलब्ध)