दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, अमरावती

उच्च व्यवस्थापन

नाव मा.श्री. जे. सी. राठोड
पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी
संपर्क ०७२१-२५५३४७५, ९४०३१५५५२०
पत्ता दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम
नाव मा.श्री. एस.बी. चाांदुरकर
पद मुख्याधिकारी (प्रशा. व मा.सा / ( निधी व लेखा )
संपर्क ०७२१-२५५२१८८, ९४२१८७४८८
पत्ता दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम
नाव मा.श्री. डी. एस. अलोणे
पद मुख्याधिकारी (कर्ज)
संपर्क ०७२१-२६६३३७८, ९८२३०३१२०३
पत्ता दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम
नाव मा.श्री. एम.एम. देशमुख
पद सहाय्यक अधिकारी (संगणक)
संपर्क ०७२१-२५५२०९९, ९४२०४२२०४५
पत्ता दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम