दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, अमरावती


बचत ठेवी व मुदती ठेवीवरील व्याजदर


बचत ठेवी व मुदती ठेवीवरील व्याजदर


अ.क्र.

ठेवीचा प्रकार

द.सा.द.शे. व्याजदर

१.

चालु ठेवीवर

-

२.

बचत ठेवीवर

४%

३.

मुदती ठेवीवर दि. ०५.१२.२०१५ पासुन

 

अ.

  1. १५ दिवस ते ४५ दिवस

५.२५%

ब.

४६ दिवस ते १८० दिवस

७.०० %

क.

  1. १८१ दिवस ते २७० दिवस

७.५०%

ड.

२७१ दिवस ते १२ महिणे

८.००%

इ.

१२ महिणे १ दिवस ते २४ महिणे

८.००%

फ.

२४ महिणे १ दिवस ते ३६ महिणे पर्यंत

८.२५%

ग.

३६ महिणे १ दिवस व त्यावरील कालावधी करीता

८.००%