दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, अमरावती

संचालक मंडळ

श्री. अनिरुध्द उर्फ बबलूभाऊ देशमुख

अध्यक्ष

मु.विजय कॉलनी, पो. व्ही.एम.व्हि. अमरावती

श्री. अनंतराव गुणवंतराव साबळे

उपाध्यक्ष

“गुरुकुर्पा” राजश्री शाहू नगर, दर्यापुर रोड, ता. अंजनगाव सुर्जी, जि. अमरावती

मा. श्री नरेशचंद्र पंजाबरावजी ठाकरे

संचालक

मु.पो. जवाहर हौसिंग सोसायटी, वरुड ता. वरुड, जि. अमरावती

मा. श्री सुधाकरराव नारायणराव भारसाकळे

संचालक

मु.पो. गांधीनगर, ता. दर्यापुर, जि. अमरावती

मा. प्राचार्य प्रकाशराव बाबारावजी काळबांडे

संचालक

मु. सुयोग कॉलनी, अमरावती

मा. श्री अजयराव मधुकरराव पाटील

संचालक

मु.पो. इंदिरापार्क लाकडी डेपो जवळ परतवाडा, ता.अचलपूर, जि.अमरावती

मा. श्री विलासराव रंगरावजी महल्ले

संचालक

अतुल मंगल कार्यालय जवळ रुक्मिणी नगर ता.जि. अमरावती

मा. श्री श्रीनिवास त्र्यंबकराव देशमुख

संचालक

मु.पो. गुलमोहोर कॉलनी, आय.टी.आय. समोर, विरूर रोड, चांदुर रेल्वे, ता.चांदुर रेल्वे, जि. अमरावती

मा. श्री रविंद्रभाऊ विठ्ठलराव गायगोले

संचालक

मु.श्रीसमर्थ कॉलनी, रुख्मिणी नगर जवळ, अमरावती

मा. श्री पुरुषोत्तम बाबारावजी अलोणे

संचालक

९८९०९८८१३८

व्दारा शाखा प्रमुख, ( दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम.) शाखा ब्राम्हणवाडा थडी, ता. चांदुर बाजार, जि. अमरावती

मा. श्री जयप्रकाश दयारामजी पटेल

संचालक

व्दारा शाखा प्रमुख, ( दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम.) ता. धरणी, जि. अमरावती

मा. श्री दयारामजी सानू काळे

संचालक

व्दारा शाखा प्रमुख पळसापुर, ता. अचलपुर, जि. अमरावती

मा. श्री नितीनराव बाबूरावजी हिवसे

संचालक

श्रीविकास कॉलनी, रुख्मिणी नगर जवळ, अमरावती

मा. श्री अभिजितराव प्रविणराव पाटील (ढेपे)

संचालक

मु.पो. विमल कॉलनी, छत्रीतलाव रोड, ता.जि. अमरावती

मा. श्री संजय प्रभाकरराव वानखडे (मार्डीकर)

संचालक

रा. बुटीप्लॉट, राजापेठ, अमरावती

मा. श्री सुभाषराव जनार्दनराव पावडे

संचालक

यशवंत बिल्डींग, परांजपे कॉलनी, कॅम्प, अमरावती

मा. श्री सुरेशराव बापूराव साबळे

संचालक

व्दारा शाखा प्रमुख, ( दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम.) मु.पो. गुरुदेव नगर, ता. तिवसा, जि. अमरावती

मा. श्री प्रदीपराव नारायणराव निमकर

संचालक

श्रीकृष्ण अपार्टमेंट, गाणेडीवाल लेआऊट, ता.जि. अमरावती- मु.पो. वाठोडा शु. ता. भातकुली

मा. श्री सुरेशराव गजाननराव महल्ले

संचालक

व्दारा शाखा प्रमुख, ( दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम.) ता. धामणगाव रेल्वे, जि. अमरावती

मा. श्री प्रविणआप्पा रमेशआप्पा काशीकर

संचालक

मु.पो. विलास नगर, काटन मार्केट रोड, अमरावती

मा.श्री. वीरेंद्रजी वाल्मीकराव जगताप

संचालक

आय.टी.आय. जवळ, विरूर रोड, चांदूर रेल्वे, ता. चंदूर रेल्वे, जि. अमरावती.

श्री. जे. सी. राठोड

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दि अम. जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., अम

मा. सौ. उत्तराताई वीरेंद्रजी जगताप

संचालिका

आय.टी.आय. जवळ, विरूर रोड, चांदूर रेल्वे, ता. चंदूर रेल्वे, जि. अमरावती

मा. श्रीमती अनुराधाताई अनिलराव वऱ्हाडे

संचालिका

मु.पो. संभाजी नगर, बगीचा जवळ, वि.म.वि. रोड, अमरावती

मा. श्री निवेदिताताई वसंतराव चौधरी (दिघडे)

संचालिका

ह.मु.राज अपार्टमेंट, मांगीलाल प्लॉट, कॅम्प रोड, अमरावती