दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, अमरावती


जेष्ट नागरीक व बँकेचे आजी माजी कर्मचा-यांकरीता विशेष दर.


जेष्ट नागरीक व बँकेचे आजी माजी कर्मचा-यांकरीता विशेष दर.

  • जेष्ट नागरीकांना ०.५० टक्के ज्यादा व्याजदर देण्यांत येते
  • बँकेचे आजी माजी कर्मचा-यांना मुदती ठेवीवर १% ज्यादा व्याजदर देण्यांत येते.