दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, अमरावती


विविध कर्ज योजना


विविध कर्ज योजना

  • शुभमंगल योजना
  • गृहकर्ज योजना
  • सोनेतारण कर्ज
  • वेअर हाऊस पावती तारण कर्ज
  • गोडावून
  • स्व्यंसहाय्य्त बचत गटांना (SHG) कर्ज पुरवठा
  • संयुक्त देयता समुह (JLG)कर्ज पुरवठा